Your browser does not support JavaScript!
中山醫學大學招生資訊網站
       ~Welcome~     
分類清單

Counter

數據載入中...
大學部招生考試
日期 標題
2020-05-21
2020-05-19
2020-04-30
2020-04-23
2020-04-23
2020-04-14
2020-04-14
2020-04-12
2020-04-12
2020-03-31
招生管理系統

109年5月24日 109博碩職班考試,符合報考資格之考生,請登錄系統列印准考證, 考試當天應攜帶准考證應試。